top of page

PERSONUPPGIFTER

Behandling av personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för TidX Förvaltning och denna policy beskriver övergripande hur vi arbetar för att säkerställa din integritet och dina rättigheter.

Varför använder vi oss av personuppgifter


Vi behandlar personuppgifter främst för att kunna fullfölja förpliktelser enligt avtal. Förpliktelserna kan uppstå från t.ex. hyresavtal, beställningar i fastighetsförvaltningen eller från entreprenadavtal. Vi behandlar också personuppgifter enligt laglig skyldighet. Laglig skyldighet kan uppstå som en följd av t.ex. bokföringslagen.

Hur behandlar vi personuppgifter


Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för det specifika ändamålet och vi strävar efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna samt radera uppgifterna när de inte längre behövs. Alla personuppgifter sammanställs i ett register där den personuppgiftsansvarige definieras, vilken laglig grund som ligger bakom hanteringen, vilka uppgifter som behandlas, vad uppgifterna används till, varför uppgifterna som behandlas är nödvändiga, hur det säkerställs att uppgifterna är korrekta, hur länge uppgifterna lagras, varifrån uppgifterna inhämtats, vem som använder sig av uppgifterna och hur vi säkerställer att uppgifterna inte kommer i orätta händer.

Om personuppgifter lämnas ut eller erhålls från extern part


I de fall vi lämnar ut personuppgifter till extern part upprättas personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar hur den externa parten får använda och skall hantera erhållna personuppgifter. Normalt avses främst IT-leverantörer som tillhandahåller externa system, extern datalagring som koncernen utnyttjar eller IT-operatörer som sköter koncernens IT-drift. I de fall koncernen mottar personuppgifter från extern part tecknas personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar hur vi får använda och skall hantera erhållna personuppgifter. Här avses t.ex. fastighetsägare som köper förvaltningstjänster där personuppgifter hanteras för kunds räkning.

Dina rättigheter avseende dina personuppgifter


Du har rätt att erhålla registerutdrag på dina personuppgifter där ändamål, vad som lagras, varifrån uppgifterna inhämtats, till vem uppgifterna lämnats vidare, om det förekommer några automatiserade beslutsfattande och hur länge uppgifterna kommer att lagras redovisas. Du kan dessutom begära rättning, radering, begränsning eller invändning mot hanteringen och kan begära få ut uppgifterna på ett strukturerat sätt för att kunna överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Kontakta oss om personuppgifter


Har du frågor om vår hantering av personuppgifter eller önskar ett registerutdrag kan du ringa 031-760 06 10 eller maila till info@tidx.se

Tillsyn över personuppgiftsbehandling


Ansvarig för tillsynen av personuppgiftsbehandling i Sverige är Integritetsmyndigheten vilka kan kontaktas via www.datainspektionen.se

bottom of page