TidX bara.jpg

FASTIGHETS

FÖRVALTNING

Kommersiell förvaltning - Teknisk förvaltning - Fastighetsskötsel

 

Lokalvård - Vinterväghållning - Fastighetstvätt - Markservice - Fastighetsjour - Serviceanmälan

 

Hyresförvaltning - Bokföring - Bolagsförvaltning

Göteborg

Vi skräddarsyr uppdragen efter era fastigheter och era behov. Med ett brett utbud av tjänster inom förvaltning, drift och skötsel tar vi oss an både bostäder och kommersiella lokaler. Med kunder från privatägda fastigheter, Brf:er och fastighetsbolag har vi kunskap inom alla fastighetsbestånd.  

Vår personal sätter alltid kunden och kundens fastigheter i centrum. I samarbete med kunden bidrar vi med kunskap för att både bibehålla och skapa nya värden i fastigheterna. Personalen utgörs av kompetenta förvaltare, projektledare, fastighetstekniker, fastighetsskötare, lokalvårdare och hantverkare för markentreprenader.

Teknisk förvaltning

Förvaltning – Låt oss förädla era fastigheter samtidigt som vi maximerar ert driftnetto. Våra förvaltare tar ett helhetsgrepp på era fastigheter, samordnar alla de åtaganden ni har som fastighetsägare och tar fram en verksamhetsplan för varje enskild fastighet i ert bestånd. Vi hjälper er med besiktningar och projektledning samt dialogen med hyresgäster och kunder.

Fastighetsdrift

Fastighetsansvar – Med rondering av er fastighet året runt ser vi till att sköta allt planerat underhåll, samt utföra eventuella felavhjälpande åtgärder. Med ett öga för helheten ser våra fastighetsansvariga till att hålla era fastigheter i gott skick och skapa en gynnsam drift både i utförande och i ekonomi.

Fastighetsteknik – Vi tar ansvar för de tekniska installationer som finns i era fastigheter. Våra tekniker driftar, servar och optimerar för att utveckla era fastigheter mot de lägsta möjliga drift- och energikostnaderna.

Fastighetsjour – Vår kunniga fastighetsjour ser till att ni får en kostnadseffektiv jourhantering.

Serviceanmälan – Vår serviceanmälan är en viktig del av vår förvaltning- och driftorganisation. Med kunnig personal ser vi till att era hyresgäster får professionell hjälp.

Fastighetsmiljö

Fastighetsskötsel – Det första som möter era hyresgäster och kunder är miljön kring er fastighet. Vi ser till att hålla er utemiljö ren och prydlig med skräprondering, ogräsrensning, beskärning av både träd och buskar, skötsel av planteringsväxter och grönytor. Med våra beskärnings- och föryngringsplaner ser vi till att hålla er utemiljö i topptrim.

Fastighetstvätt – Vi hjälper er med det planerade underhållet i form av fasadtvätt och på andra element kring er fastighet som är i behov av rengöring. Vi ser även till att hantera eventuella problem med klotter på era fastigheter för ökad trevnad åt era hyresgäster. Med vår moderna tvättanläggning kan vi snabbt och effektivt få bort det oönskade klottret på era fasadytor oavsett material.

Lokalvård – Låt vår lokalvårds-avdelning ta hand om städning av er fastighet på löpande uppdrag eller enstaka tjänster för att skapa rena och trivsamma allmänna ytor. Vi erbjuder även kontors- och avflyttningsstäd.

Markservice – Vår mark och anläggningsavdelning erbjuder alla arbeten med er utemiljö såsom omläggning, nyanläggning, dränering m.m. vi kan även förhindra skaderisker genom riktning och justering av stolpar, trappor, och brunnar.

Vinterväghållning – Med vår vinterväghållning kan ni som fastighetsägare känna en trygghet med att era markytor hålls säkra och rena från halka och snö under vintern.

Ekonomisk förvaltning

 

Vårt systerbolag Plusfastigheter Förvaltning hanterar ekonomisk förvaltning avseende hyror, förhandlingar, ny och omuthyrning, löpande redovisning och gör bokslut. Vi kan dessutom hantera bolagsfrågor och hjälper till med med skattefrågor samt transaktionsfrågor vid köp eller försäljning av fastigheter.  

Vi arbetar efter ISO 9001(kvalité), 14001(miljö) och 45001(arbetsmiljö) och kommer att certifiera verksamheten under 2020.

Verksamhetssystem

Förvaltning 031 7600610

Ragnar Thorngrens gata 8

431 45 Mölndal

Sverige

Öppettider

08:00 - 16:00

TidX Förvaltning AB

Ragnar Thorngrens gata 8

431 45 Mölndal

--

inbox.lev.445672@arkivplats.se