Våra tjänster Mark och anläggning, snöröjning, klottersanering och mycket mer...

Praesent vitae adipiscing nunc

Hyresavisering och redovisning

Vi kan med våra specialanpassade dataprogram utföra hyres- och avgiftsaviseringar i den form och utsträckning ni som kund önskar.


Lorem ipsum dolor sit amet

Bokföring och bokslut

Vi kan även här anpassa omfattningen av vårt åtagande efter kundens önskemål. Vi utför idag både enklare redovisningsuppdrag såväl som helhetsåtaganden med bokslut och leverans av färdig årsredovisning.


Praesent vitae adipiscing nunc

Fastighetsskötsel

Vi tillhandahåller ett komplett utbud av tjänster inom fastighetsskötsel såsom t.ex. tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll av fastighetens allmänna utrymmen, enligt fastslagna rutiner. Reparationer som exempelvis ompackning och byte av kranar, strömbrytare, justering av fönster, dörrar och entréportar. Rensning av avlopp. Byte av ljuskällor. Funktionskontroll av exempelvis värmeanläggning, ventilation, undercentral, armaturer och lås m.m. Våra fastighetsskötares arbete bestäms utifrån varje förvaltningsfastighets anpassade rutiner och ronderingsscheman, samt felanmälningar från uppdragsgivarens, boende och hyresgäster.


Lorem ipsum dolor sit amet

Mark och anläggning

Vi kan med egen personal erbjuda mindre mark- och anläggningstjänster såsom anläggning av gräs- och rabattytor, mindre stenläggningar, schakter för mindre byggnader och dräneringar m.m. Det kan också handla om att beskära buskar och träd, klippa gräsmattor, renhålla parkeringsplatser, kratta gångar och byta sand i sandlådor.


Praesent vitae adipiscing nunc

Snöröjning

Vintertid kan vi erbjuda snöröjning med egen personal och maskiner. Vi har en egen maskinpark.


Lorem ipsum dolor sit amet

Kärltvätt, klotter och fasadtvätt

Vi kan erbjuda fasadtvätt, klottersanering samt kärltvätt med en egen trailerdragen högtrycksutrustning. Tvätten är försedd med två tankar för vatten, vilket medför att vi vid tvätt av sopkärl även kan ta med oss smutsvattnet för miljöhantering efter tvätten. Vi lämnar offert på fasta tvättavtal såväl som styckpriser på kärl eller timpris på klottersanering.


Praesent vitae adipiscing nunc

Systematiskt brandskyddsarbete

Vad är systematiskt brandskyddsarbete och varför ska man utföra det? SBA innebär att man regelbundet arbetar med förebyggande brandskydd och ser till att dokumentera detta. Som ”fastighetsägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar” har du enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor skyldighet att ”i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.” Vi kan hjälpa dig med de delar som faller inom det drifttekniska brandskyddsarbetet – såsom kontroll av utrymningsvägar, brandceller, nödbelysning, brand- och utrymningslarm, släcksystem, skydd mot brand- och brandgasspridning via ventilationssystem, skydd mot brandspridning till närliggande byggnad m.m. m.m. Mer information om SBA hittar du i SRVFS 2004:3 Allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete.


Lorem ipsum dolor sit amet

Sprinklerronderingar

Har du sprinklersystem i dina fastigheter så har vi certifierad personal som kan hjälpa dig att utföra funktionskontroller och underhåll på dessa. Vanligt är att man utför kontroller 1-4 gånger per år, men det kan förekomma att det görs så ofta som 1 gång per månad, beroende på vilken verksamhet som bedrivs i byggnaderna och vilken riskbedöning som gjorts för fastigheten. Mer om vilka regler som gäller för sprinkler anges i SBF 120 Regler för automatiskt vattensprinklersystem. Vill du läsa ännu mer om brandsäkerhet och vad som gäller för dig som fastighetsägare kan du titta på Svenska Brandskyddsföreningens sida.


Praesent vitae adipiscing nunc

Ventilationsservice

Att regelbundet serva ventilationen borgar för att dina hyresgäster får en bra miljö att vistas i och för att du som fastighetsägare slipper betala onödiga pengar för värme och energi. Ventilationen i en byggnad kan sägas vara dess lungor. Ett icke-fungerande ventilationsaggregat och smutsiga filter kostar mer helt enkelt. Vi hjälper dig att sänka dina omkostnader och få nöjdare hyresgäster.


Lorem ipsum dolor sit amet

Städservice

Vi tillhandahåller helhetslösningar inom städ för företag och privata kunder. Vi utför uppdrag såsom städning, fönsterputs, golvvård och hushållsnära tjänster till alla tänkbara kunder, stora som små, i och runt Göteborg. Vi levererar hög kvalitet på våra tjänster så att våra kunder kan koncentrera sig på sin egen verksamhet.